Bezoekersvoorwaarden

Bezoekersvoorwaarden Limburgs Museum

1. Definities
1.1 Limburgs Museum: Stichting Limburgs Museum, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, de directie, conservatoren, beveiligers en overige museumfunctionarissen die bevoegd zijn namens het Limburgs Museum op te treden.
1.2 Museumgebouw: de voor het publiek opengestelde ruimten in en rondom de gebouwen van het museum, met inbegrip van het Museumcafé.
1.3 Bezoeker: een ieder die, met of zonder een geldig toegangsbewijs, het museumgebouw betreedt.
1.4 Toegangsbewijs: een entreeticket (al dan niet in combinatie met een kortingskaart) of een daarmee vergelijkbaar bewijs (zoals een schriftelijke uitnodiging, voucher, Museumkaart, Vriendenpas, gezinskaart) dat de toegang verschaft tot het museumgebouw.
1.5 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Bezoeker en het Limburgs Museum welke ontstaat na het geldend maken van het toegangsbewijs.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden gelden voor alle Bezoekers van het museumgebouw.
2.2 De toepasselijkheid van de bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van het Limburgs Museum.
2.3 Het Limburgs Museum heeft het recht de bezoekersvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen en dit te melden op haar website. Indien de Bezoeker van mening is dat de wijzigingen in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn, dan dient de Bezoeker het Limburgs Museum hiervan binnen 10 werkdagen na de melding te berichten, bij gebreke waarvan de Bezoeker zich met de wijzigingen akkoord verklaart.

3. Toegang en verblijf Museumgebouw
3.1 Bezoeker is uitsluitend op vertoon van een geldig toegangsbewijs gerechtigd het museumgebouw te betreden.
3.2 Een vooraf gekocht toegangsbewijs is ongeldig na het aflopen van de op het toegangsbewijs vermelde geldigheidsdatum.
3.3 Het Limburgs Museum is nimmer tot restitutie van betaalde gelden aan een Bezoeker verplicht noch is zij verplicht de kosten van een niet gebruikt toegangsbewijs te vergoeden.
3.4 Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het museumgebouw uitsluitend onder begeleiding bezoeken. Ouders, docenten en andere begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarige, individuen of groepen dat in strijd is met de bezoekersvoorwaarden of enige aanwijzing van een medewerker van het Limburgs Museum.
3.5 In geval van calamiteiten is het Limburgs Museum gerechtigd de deuren te sluiten en aanwezige Bezoekers vervolgens één voor één naar buiten te leiden. Bezoeker kan alsdan worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie door of namens de medewerkers van het Limburgs Museum van tassen en andere voorwerpen. Bezoeker die zijn medewerking aan visitatie weigert, zal worden verzocht om overlegging van een identiteitsbewijs.

4. Huisregels
4.1 Bezoeker is verplicht zich in overeenstemming met de huisregels in deze bezoekersvoorwaarden te gedragen en is gehouden om de aanwijzingen en instructies die worden gegeven door, als zodanig herkenbare, functionarissen van het Limburgs Museum, op te volgen. Bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die hij/zij aanricht.
4.2 Bezoeker zal in het museumgebouw:
a. Rugzakken en grote tassen niet meenemen in de museumzalen maar opbergen in de daarvoor bestemde kluisjes bij de kapstokken en in het Museumcafé;
b. Geen tentoongestelde objecten aanraken;
c. Geen goederen van welke aard dan ook aan derden te koop aanbieden, dan wel kosteloos verschaffen;
d. Andere Bezoekers niet hinderen, daaronder begrepen, door hen langdurig het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren of door het veroorzaken van geluidsoverlast;
e. Geen (huis-)dieren meenemen, met uitzondering van hulphonden;
f. Niet roken (geldt ook voor e-sigaretten);
g. Geen eten of drinken nuttigen, uitgezonderd in het Museumcafé. Etenswaren en flesjes drinken mogen niet worden meegenomen in de expositieruimten. Nuttigen van zelf meegenomen eten of drinken is niet toegestaan;
h. Geen foto-, video- of filmopnamen maken voor commercieel gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Marketing & Communicatie afdeling van het Limburgs Museum (bij opnamen voor niet-commercieel gebruik – bijv. YouTube – is geen toestemming nodig);
i. Geen foto-, video- en filmopnamen maken waarbij gebruikt wordt gemaakt van lampen en flitsapparatuur die schadelijk zijn voor de museumobjecten. Warme ledverlichting is wel toegestaan;
j. Geen voorwerpen meenemen, waarmee letsel of zaakschade kan worden toegebracht, of dat daarvoor lijkt te kunnen worden gebruikt. Wanneer deze voorwerpen worden aangetroffen, worden zij in beslag genomen.
4.3 Bezoeker wordt de (verdere) toegang tot het museumgebouw ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten, indien blijkt dat:
a. Bezoeker klaarblijkelijk onder invloed van alcoholhoudende drank, verdovende middelen of daarmee gelijkgestelde stoffen verkeert;
b. Bezoeker klaarblijkelijk de orde verstoort of de intentie heeft om de orde te verstoren;
c. Bezoeker naar het oordeel van een medewerker van het Limburgs Museum in strijd handelt met de bezoekersvoorwaarden of enige door een van de medewerker van het Limburgs Museum gegevens instructies of aanwijzingen (bij het herhaaldelijk handelen in strijd met de voorschriften kan een ontzegging voor bepaalde tijd opgelegd worden aan de Bezoeker);
d. Bezoeker tijdens een of meer vorige bezoeken aan het museumgebouw c.q. aan andere musea een voorwerp door schuld en/of opzet heeft beschadigd, of wanneer op andere wijze de vrees voor
beschadiging door Bezoeker wordt gewettigd.
4.4 Bij gebruik door Bezoeker van de internettoegang via het Limburgs Museum, geldt dat het Limburgs Museum maatregelen kan nemen indien excessief veel dataverkeer wordt genereerd. Bij het vermoeden van misbruik, is het Limburgs Museum gerechtigd het internetverkeer te monitoren.

5. Privacy en persoonsgegevens
5.1 Door het Limburgs Museum kunnen (persoons)gegevens van de Bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door of vanwege het Limburgs Museum verwerkt.
5.2 Op de verwerking van de door de Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens is de privacyverklaring van het Limburgs Museum van toepassing. Het Limburgs Museum gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
5.3 De Bezoeker heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de Bezoeker het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door het Limburgs Museum en heeft de Bezoeker het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
5.4 Tijdens het verblijf in het museumgebouw kunnen er foto’s/filmopnames worden gemaakt voor promotionele doeleinden. Wanneer er opnames gemaakt worden, wordt dit op voorhand kenbaar gemaakt aan de Bezoeker en heeft de Bezoeker het recht hier bezwaar tegen te maken.

6. Klachten
6.1 Het Limburgs Museum zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijk doen om het bezoek van de Bezoeker aan het museumgebouw zo prettig mogelijk te maken. Het Limburgs Museum zal zich zoveel mogelijk inspannen eventuele overlast of ongemak voor de Bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht de Bezoeker onverhoopt klachten hebben ter zake de uitvoering van de Overeenkomst en/of de dienstverlening van het Limburgs Museum, dan kan de Bezoeker hiervan schriftelijk melding maken door een e-mail te sturen naar info@limburgsmuseum.nl. Klachten dienen uiterlijk binnen 14 werkdagen na de datum van het bezoek bij het Limburgs Museum te worden gemeld.

7. Aansprakelijkheid Limburgs Museum
7.1 Het verblijf van Bezoeker in het museumgebouw is voor eigen rekening en risico. Het Limburgs Museum is slechts aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van het Limburgs Museum.
7.2 De schade van Bezoeker is geen rechtstreeks gevolg van grove schuld of opzet als de schadeveroorzakende gedraging of gebeurtenis niet aan het Limburgs Museum kan worden toegerekend of wanneer er sprake is van overmacht.
7.3 Er is sprake van overmacht bij iedere voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de Overeenkomst door het Limburgs Museum zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de Overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.
7.4 Het Limburgs Museum is niet aansprakelijk voor verlies van kleding en/of andere eigendommen van de Bezoeker en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid.
7.5 Het Limburgs Museum is niet aansprakelijk voor enige schade die een Bezoeker lijdt door gebruik te maken van het internetnetwerk van het Limburgs Museum en het Limburgs Museum is niet aansprakelijk voor het gebruik van het netwerk door derden.
7.6 Aansprakelijkheid van het Limburgs Museum voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of loon, gemiste besparingen etc. is uitgesloten.
7.7 Indien en voor zover het Limburgs Museum op welke grond ook jegens de Bezoeker aansprakelijk mocht zijn voor enige door de Bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te alle tijde beperkt tot het bedrag dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van het Limburgs Museum zal worden uitgekeerd.

8. Gevonden voorwerpen
8.1 Het Limburgs Museum zal gevonden voorwerpen in bewaring nemen en, indien mogelijk, contact opnemen met de eigenaar. Gevonden voorwerpen blijven drie maanden bewaard, waarna ze worden weggegooid of gedoneerd aan een goed doel.
8.2 De vermeende eigenaar van enig gevonden voorwerp moet zich deugdelijk kunnen legitimeren, indien legitimatie tot vaststelling van het eigendom kan leiden. Bij twijfel aan de zijde van het Limburgs Museum over de status van de vermeende eigenaar is het Limburgs Museum gerechtigd een eigendomsbewijs te verlangen.

9. Overige voorwaarden en toepasselijk recht
9.1 Op deze bezoekersvoorwaarden en op de Overeenkomst tussen Bezoeker en het Limburgs Museum is het Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een Bezoeker en het Limburgs Museum ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg.

De bezoekersvoorwaarden van het Limburgs Museum zijn vastgesteld door haar directie en zijn onder meer gepubliceerd op www.limburgsmuseum.nl.

Stichting Limburgs Museum
Directie

Februari 2022

Lees ook onze privacyverklaring.