Privacyverklaring

Limburgs Museum

Het Limburgs Museum, gevestigd aan de Keulsepoort 5, 5911 BX te Venlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Het Limburgs Museum heeft privacy en de bescherming van persoonsgegevens hoog in het vaandel staan. Om die reden zal zorgvuldig met persoonsgegevens worden omgegaan en zullen deze uitsluitend worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor zij worden verkregen. Ook aan transparantie hechten wij veel waarde. In deze verklaring leggen we duidelijk uit hoe wij met persoonsgegevens omgaan en met welk doel wij de gegevens verwerken.

Contactgegevens

Keulsepoort 5
5911 BX Venlo
Tel. +31 77 352 2112
https://www.limburgsmuseum.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Limburgs Museum verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bezoek website: internetbrowser en type apparaat
 • Abonnee nieuwsbrief: e-mailadres
 • Bestellen e-tickets webshop Limburgs Museum: achternaam en e-mailadres (optioneel/niet verplicht: voornaam, postcode en huisnummer)
 • Bestellen e-tickets webshop Paylogic: naam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en adres (optioneel/niet verplicht: telefoonnummer). Bekijk hier de privacyverklaring van Paylogic.
 • Reserveren museumles, groepsbezoek, verhuur accommodatie en kinderfeest: NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer
 • Aanvragen gezinsjaarabonnement: NAW-gegevens, namen kinderen en geboortedata kinderen 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of organisatie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via media@limburgsmuseum.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het Limburgs Museum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Optimaliseren van onze website aan de hand van statistieken van de website
 • Het verzenden van onze maandelijkse digitale nieuwsbrief
 • Het afhandelen van uw betaling (e-tickets)/reservering
 • U te kunnen bellen of e-mailen in verband met uw reservering/vraag
 • Het soort jaarabonnement bepalen aan de hand van de geboortedata van de gezinsleden
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Limburgs Museum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor de doeleinden zoals opgenomen in deze verklaring of zoals wordt vereist onder de toepasselijke wet:

 • Gegevens betreffende een betaling en/of reservering moeten wij vanwege de financiële afhandeling 7 jaar bewaren.
 • Een e-mailadres voor het versturen van de maandelijkse digitale nieuwsbrief bewaren wij totdat u zichzelf uitschrijft en niet langer onze nieuwsbrief wilt ontvangen.
Delen van persoonsgegevens met derden

Het Limburgs Museum verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In het geval van een nieuwe uitbraak van het Coronavirus zullen gegevens worden gedeeld met de GGD. Voor het versturen van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van MailChimp en voor het versturen van e-tickets wordt gebruik gemaakt van JewelLabs. De website wordt onderhouden door Fabrique.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het Limburgs Museum gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Limburgs Museum en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Limburgs Museum, Keulsepoort 5, 5911 BX Venlo of via media@limburgsmuseum.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Het Limburgs Museum wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Limburgs Museum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via media@limburgsmuseum.nl.

Cameratoezicht Limburgs Museum

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die door middel van het cameratoezicht op voornoemde locaties worden verkregen, is het Limburgs Museum. Onze contactgegevens treft u onderstaand aan. Aan, rond en in het gebouwen hangen meerdere (zichtbare) camera’s. De aanwezigheid van de camera’s is ter plaatse aangegeven met stickers, bordjes dan wel andere aanduidingen. De aanwezige camera’s zijn bedoeld om onze eigendommen en eigendommen van derden te bewaken, alsmede de (sociale) veiligheid van de personen aanwezig in en rondom het gebouw en de bescherming van gebouwen te verhogen. De gegevensverwerking die als gevolg daarvan plaatsvindt, is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van het Limburgs Museum tot beveiliging van eigendommen en personen. Toegang tot de camerabeelden is enkel mogelijk voor geautoriseerde personen. De camerabeelden worden maximaal 30 dagen bewaard voordat ze automatisch worden gewist, tenzij er een calamiteit heeft plaatsgevonden. In dat geval worden de beelden gewist wanneer ze niet meer nodig zijn in het kader van de calamiteit. Bij een calamiteit kunnen de camerabeelden, binnen de wettelijke kaders, ter beschikking worden gesteld aan politie en justitie ter ondersteuning van een aangifte van een strafbaar feit. De camerabeelden zullen niet met andere derden worden gedeeld, tenzij daar een (wettelijke) verplichting toe bestaat. De camerabeelden zouden mogelijk kunnen worden opgeslagen op servers die zich buiten het Limburgs Museum bevinden. Indien dat het geval is, zal het Limburgs Museum er voor de doorgifte eerst op toezien dat de privacyrechten gewaarborgd blijven.

Wijzigingen

Het Limburgs Museum kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op deze website. 

Datum laatste wijziging: 21 mei 2019.